Открыть меню Поиск
СМИ о нас

Вы здесь

Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана. 6 февраля 2008 г.

 

Қазақстан халқының әл-ауқаттын арттыру –

мемлекеттік саясаттың басты мақсаты

Құрметты қазақстандықтар!

  

Менің жыл сайынғы жолдауларым әдеттегідей жетістіктерімізді саралап, келешегімізді бағдарлауға, ең бастысы – баршамызға ортақ ұлы мақсатқа жетудің дұрыс жолын бірлесе айқындауымызға бағытталып келеді.

Қазақстан халқына арналған 2006 және 2007 жылдардағы Жолдауларымда мен ағымдағы міндеттер туралы ғана емес, біздің дамуымыздың келешегі жайында да айтқан едім. Осыған орай, әлемнің бәсекеге қабілетті 50 елінің қатарынан нық орын алу мен 30 корпоративтік көшбасшыларын қалыптастыру негізінде елді индустрияландыру міндеттері біздің басты стратегиялық мақсатымыз болып қала бермек.

Үстіміздегі жылы Үкімет олардың орындалуы жөнінде есеп беруі қажет.

Өткен жыл Қазақстан үшін жан-жақты экономикалық, әлеуметтік және саяси жаңару жолында тағы бір сенімді ілгері қадам жасаған жыл болды.

Қазақстан 2008 жылды жаңа экономикалық жетістіктерімен, жаңарған саяси құрылымымен қарсы алды.

Ел Конституциясына енгізілген өзгерістер Парламент пен саяси партиялардың, азаматтық қоғам институттарының рөлін арттыра түсті. Тәуелсіз Қазақстанның тарихында тұңғыш рет теңдестірілген негізде парламент сайлауы өткізілді.Сайлауда «Нұр Отан» партиясы айқын басымдықпен жеңіске жетіп, алғаш рет Үкіметті қалыптастырды.

Әкімшілік реформа жалғасын тауып, оның аясында мемлекеттік органдар аппараттарының тұрақтылығын нығайтатын жауапты хатшылар институты құрылды.

Өткен жылғы экономикамыздың өсу қарқыны 8,5 процентті құрап отыр.Жалпы алғанда ел экономикасы 2001 жылдан бастап жылына орта есеппен 10 процентке өсіп отырған. Бұл өте үлкен де жедел өсу болып саналады.

Бүгінгі күнге дейін еліміздің айтарлықтай резерві қалыптастырылып, Ұлттық қор қаражатын қоса есептегенде ол шамамен 40 млрд. АҚШ долларын құрап отыр. Осындай елеулі жинақтаулардың болуы еліміздің қаржы жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз етуде өзекті рөл атқарды.

Еліміздегі әлеуметтік ахуал да тұрақты қалпында. 2000 жылдан бастап, мемлекеттік бюджеттің білім беруге, денсаулық сақтауға және әлеуметтік қамсыздандыруға арналған шығындары 5 еседен астам ұлғайды. 5 миллионнан аса біздің азаматтарымыз мемлекеттік әлеуметтік қорғаумен қамтылып отыр. Бұл көрсеткіш– осыдан бес жыл бұрынғыға қарағанда екі есеге артық.

Біз зейнеткерлерімізді қолдау көлемін ұдайы арттырып келеміз. Халықтың зейнетақылық жинақтаулары тұрақты түрде көбеюде, оның көлемі 1,1 триллион теңгеден асып түсті.

Әлеуметтік инфрақұрылым нығайып отыр. 2007 жылы ғана республика бойынша 76 мектеп пен 23 денсаулық сақтау нысаны салынды.

Біз демографиялық құлдырауды тоқтатуға қол жеткіздік.

Мемлекеттік тұрғын үй құрылысы бағдарламасының аясында өткен үш жыл ішінде 18 млн. шаршы метрден астам тұрғын үй пайдалануға берілді, бұл біздің жоспарымыздағыдан 2,2 млн. шаршы метрге артық.

Жоғарыда аталынған қоғамдық өмірдің барлық салаларындағы ілгерілеу серпіні – біздің экономикамыздың өркендеуінің, сындарлы әлеуметтік саясатымыздың және тұрақты саяси жүйеміздің тиімділігінің айқын айғағы.

Уважаемые депутаты,

участники заседания, гости!

Сегодня в условиях ухудшения мировой конъюнктуры мы должны активизироватьвнутренние инвестиционные ресурсы с растущей ролью государственных холдингов, институтов развития, социально-предпринимательских корпораций.

Несмотря на возникшие сложности, по моему поручению Правительством предприняты меры по устойчивому росту экономики.

Необходимо сосредоточиться на решении краткосрочных и среднесрочных задач в следующих приоритетных направлениях.

Первое – добывающий сектор.

Главный вектор в нефтегазовой отрасли – усиление позиций государства в качестве влиятельного и ответственного участника международных нефтяных и энергетических рынков.

Для этого мы последовательно усиливаем государственное влияние в стратегически важных отраслях энергетической сферы. Мы уже увеличили казахстанскую долю в освоении нефтяного месторождений Кашаган, Кумколь, угольного разреза Богатырь и т.д.

Это крайне важно для нас и для обеспечения выхода на международный рынок с готовой продукцией, с высокой долей добавленной стоимости.

Работу в этом направлении надо продолжать.

Холдингу «Самрук» и региональным СПК надо принять конкретные меры поэффективному развитию и повышению конкурентоспособности горно-металлургической отрасли. Для этого надо разобраться и начать конкретно управлятьгосударственными пакетами акций существующих горно-металлургических компаний, а также взять на себя права недропользования разведанными месторождениями черных и цветных металлов, включая редкоземельные.

Совместно с Правительством решить вопрос разведки новых месторождений.

Второе– опережающееинфраструктурное обеспечение основных секторов экономики.

Правительству необходимо принять меры по развитию электроэнергетики, системы транспортировки. Эти сектора сегодняявно «не успевают» за развитием экономики Казахстана.

Первоочередными задачами в области обеспечения экономики и населения электроэнергией являются строительство Балхашской ТЭС, третьего энергоблока Экибастузской ГРЭС-2, Мойнакской ГЭС и др.

Необходимо в 2009 году завершить строительство второй линии электропередач по проекту «Север-Юг Казахстана» и линии электропередач «Северный Казахстан-Актюбинская область». Это позволит снизить энергодефицитность Юга и Запада Казахстана.

Для стабильного обеспечения потребностей в газе южных регионов республики необходимо проработать вопрос и начать строительство магистрального газопровода«Бейнеу– Шымкент».

Необходимо внести конкретные предложения по строительству атомной электростанции в г.Актау.

Одновременно Правительство должно сконцентрировать свои усилия на внедренииэнергосберегающих и экологически чистых технологий.

К повсеместной экономии электроэнергии наши предприятия и граждане еще не приступили. Надо прямо сказать, что дешевая энергия заканчивается. Если хотим меньше платить, надо экономить. Это должно стать заботой каждого.

Правительство должно развернуть эту работу.

Необходимо обеспечить строительство и модернизацию железнодорожной и автомобильной инфраструктуры.

На концессионной основе мы уже в этом году должны завершить строительство железной дороги Шар-Усть-Каменогорск, начатьстроительствожелезнодорожных линий Мангышлак-Баутино, Ералиево-Курык и участка “Хоргос-Жетиген”, электрификацию железнодорожного участка Макат-Кандыагаш.

Для снижения дефицита подвижного состава необходимо подготовить в текущем году и приступить к реализации комплекса мер по развитию отечественного транспортного машиностроения.

Мы должны начать практическую реализацию самого крупного в Казахстане транспортного проекта – трансконтинентального коридора «Западная Европа - Западный Китай», который пройдет через южные области и через Актобе выйдет на Россию, создаст рабочие места, оживит экономику регионов.

В целях снижения нагрузки на бюджет, в основном, на концессионной основе, с последующим введением платности, начнется строительство и реконструкция автомобильных дорог Астана-Боровое, Астана-Караганда, Алматы-Капшагай, Алматы-Хоргос, а также Большой Алматинской Кольцевой дороги.

Для привлекательности и активизации концессионных проектов Правительству необходимо усовершенствовать действующую законодательную и нормативную базу.

Третье.Программа «30 корпоративных лидеров» – ее реализация способствуетпрактическому развитию несырьевого сектора экономики.

 

Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана. 6 февраля 2008 г.

© 2017

Официальный Интернет-ресурс

Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан